21/6/11

Φωτογραφικά...βολέματα;

Από το site του δήμαρχου μαθαίνουμε πως για να ασχοληθείς με τον πολιτισμό και την πολιτική των πολιτιστικών ανταλλαγών και την οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και σεμιναρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, πρέπει να μιλάς απαραίτητα τρεις (3) γλώσσες, η τέταρτη του γλειψίματος προαιρετικά υποχρεωτική. Τα ίδια κι ακόμα περισσότερα αν πρέπει να γίνεις σύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Άρτα, 10 Ιουνίου 2011
Αρ. Πρωτ.: 10162
Ο Δήμαρχος Αρταίων έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/2007
-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
-Την αριθμ.55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση με λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, σχετικά με την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συμβούλων στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
α) Πολιτισμού με ειδικότητα στην πολιτιστική διαχείριση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την πολιτική των πολιτιστικών ανταλλαγών και την οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και σεμιναρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Προϋπόθεση η γνώση τουλάχιστον τριών ξένων γλωσσών.
β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικής Τοπίου με εμπειρία στην οργάνωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων και στη διαχείριση αγροτικού και περιαστικού περιβάλλοντος. Εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα μέσα εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας, καθώς και σε θέματα εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τον πρωτογενή τομέα.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά. Επίσης θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, συναφές με το αντικείμενο της θεματικής ενότητας της επιλογής τους.
Οι θέσεις δύναται να καλυφθούν και με απόσπαση υπαλλήλου από φορείς του δημόσιου τομέα.
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο των εξειδικευμένων προσόντων τους θεωρούν απαραίτητο, στο Γραφείο του Δημάρχου, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 24-6-2011.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
Copyright © 2014 frizArta | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top