22/8/11

Τοπικοί άρχοντες με όραμα

Την ανησυχία του εκφράζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας Χάρης Παναγιωτόπουλος Δεν διαφέρει η εικόνα της αγοράς της Άρτας, με αυτή των αγορών της υπόλοιπης Ελλάδας, αφού και εδώ καθημερινά κλείνουν καταστήματα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν έδειχναν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, πριν από δυό χρόνια.

Οι άλλοι όμως δεν έχουν πρόβλημα αφού οι άρχοντες της περιοχής τους υποδέχονται ΟΜΟΦΩΝΑ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/2011


Αριθ. Απόφασης 513/2011
ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση του Δήμου Αρταίων για περιβαλλοντική έκθεση που αφορά το έργο: «Ανέγερση υπεραγοράς της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Δήμο Αρταίων»
Στην Άρτα σήμερα την εικοστή ογδόη (28η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12815/22-7-2011 πρόσκληση του προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση 29 και ονομαστικά οι :


1. Θωμάς Τσιρογιάννης Πρόεδρος
2. Κων/νος Τράμπας Μέλος
3. Βικτωρία Βασιλάκη-Μητρογιώργου »
4. Ιωάννης Κοτσαρίνης »
5. Αναστάσιος Τσαμπάς »
6. Φίλιππος Παππάς »
7. Θεόδωρος Γκούβας »
8. Ιωάννης Νικολάου »
9. Μαρία Νάκα »
10. Περικλής Γαλήνας »
11. Γεώργιος Γκόκας »
12. Χρήστος Γεώργος »
13. Χρήστος Γιώτης »
14. Αικατερίνη Μάγγου »
15. Φώτιος Φώτης »


16. Δημήτριος Κέφης Μέλος
17. Γρηγόριος Βλάρας »
18. Φώτιος Γεωργίου »
19. Γεώργιος Παπαβασιλείου »
20. Μιχαήλ Κοτσαρίνης »
21. Κων/νος Πατήλας »
22. Αλέξανδρος Μάνος »
23. Παναγιώτης Γόγολος »
24. Αναστασία Σίμου- Τάσιου »
25. Όλγα Γεροβασίλη »
26. Σπυριδούλα Τσίκου-Ευαγγέλου »
27. Χριστόφορος Ξυλογιάννης »
28. Χρήστος Παπάζογλου »
29. Κων/νος Παπαϊωάννου »


Απουσίαζαν (αν και κλήθηκαν νόμιμα):
1. Κων/νος Παπαμιχαήλ
2. Ευάγγελος Σκανδάλης
3. Ευάγγελος Τσώλας


4. Νικόλαος Κέφης


Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Αθ. Παπαλέξης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωάννης Νάκας, η Σταυρούλα Τόλη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών, ο Δ/ντής ΤΥΔ κ. Τζαχρήστας, και ο Δ/ντής Δ/κού & Οικ/κού κ. Κύρκος.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συζητήσει τέσσερα (4) έκτακτα θέματα.


Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Γνωμοδότηση του Δήμου Αρταίων για περιβαλλοντική έκθεση που αφορά το έργο: «Ανέγερση υπεραγοράς της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Δήμο Αρταίων» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρ. 32/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για την περιβαλλοντική έκθεση που αφορά το έργο: «Ανέγερση υπεραγοράς της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Δήμο Αρταίων».
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ Ν.3463/06, Ν. 3852/10 και την αρ. 32/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Υπέρ της περιβαλλοντικής έκθεσης που αφορά το έργο: «Ανέγερση υπεραγοράς της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Δήμο Αρταίων»
Β. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια τον κ. Δήμαρχο.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 513/2011


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Θωμάς Τσιρογιάννης

ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2 σχόλια:

Αγανακτισμένος είπε...

Αντί να λέμε ευχαριστώ που βρέθηκε κάποιος να επενδύσει στην Άρτα να δουλέψει κανένας άνθρωπος και να έρθει και κανένας ξενομερίτης στην Άρτα για ψώνια όπως πάνε οι Αρτινοί καραβάνια για ΙΚΕΑ και Jumbo γκρινιάζουμε κιόλας. Είμαστε άξιοι της κακομοιριάς μας.

frizArta είπε...

Αγανακτισμένος
Ναι, ναι, μα γι αυτό πανηγυρίζουμε και αναφωνούμε ΖΗΤΩ. Είναι μεγάλη ανάπτυξη να βρούνε θέση καμιά πενηνταριά Αρτινοί και η επιχείρηση να παίρνει τον παρά για άλλες πολιτείες . Γι αυτό για μια ακόμη φορά αναφωνούμε
ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
ΖΗΤΩ ΟΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ.

Copyright © 2014 frizArta | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top